Biuro Rachunkowe - Marek Szarowski
Lublin, ul. Turystyczna 32,
I piętro, pokój 3
tel 0-81 748 49 40
kom 691 516 656
biuro@szarowski.com.pl

Zakres usług

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,  gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.


Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenie księgowości wspólnot:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych  oraz  przekazywanie ich do US,
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych,,
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy  dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy  gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
Realizacja: evosoft